معرفی دفتر طرح های عمرانی دانشگاه:

حوزه مدیریت طرحهای عمرانی وظیفه طراحی، نظارت و اجرای فضاهای کالبدی دانشگاه را بعهده دارد. در حوزه عمرانی دانشگاه که با وسعتی قابل ملاحظه با کارهایی تخصصی روبروست، همراهی و هماهنگی واحدها در روند تحقق برنامه ها نقشی موثر و کار ساز خواهد داشت. انجام همزمان امور ساختمانی، تأسیساتی، مخابراتی و نگاهی به آینده توسعه آنها، مدیریت عمرانی را بر آن داشته است تا همواره واحدهای تابعه را در جریان هماهنگ روند امور اجرایی کارها قرارداده و از کاستی ها جلوگیری نماید. عمده فعالیت حوزه طرحهای عمرانی دانشگاه در حال حاضر ، بر روی احداث سایت جدید دانشگاه واقع در فاز ۲ شهر جدید صدرا متمرکز شده است. سایت مذکور هم اکنون توسط این مدیریت در حال احداث است که در قالب شرح وظایف ذیل انجام می گیرد.

شرح وظایف:

طراحی و توسعه زیر ساختهای عمرانی و افزایش بنای ساختمانهای دانشگاه از قبیل دانشکده ها ، فضاهای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، ادارات و فضاهای خدماتی و ورزشی و تفریحی

انتخاب مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد انجام خدمات مشاور

کنترل و تصویب نقشه ها و مدارک فنی پروژه های عمرانی

انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار ذیصلاح و عقد قرارداد های عمرانی

نظارت عالیه در انجام کیفی و فنی پروژه ها

بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و ارسال به امور مالی دانشگاه