کارکنان و شرح وظایف 
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شرح وظایف 
۱ دکتر عبدالحسین بغلانی مدیر طرح و توسعه  اعمال مدیریت بر عملکرد پرسنل و پروژه های عمرانی و وضعیت مالی و اعتباری پروژه ها و قراردادها و سایر امور حوزه طرح های عمرانی دانشگاه 
۲ مهندس حسین حسنی  رئیس گروه نظارت بر طرح های عمرانی  نظارت و کنترل عملکرد پرسنل - کنترل وضعیت پروژه ها و اعتبارات آنها - کنترل نهایی طرح و نقشه ها و عملکرد مشاوران و پیمانکاران - کنترل نهایی صورت وضعیت ها
۳ مهندس شاهرخ شجاعی  کارشناس عمرانی و مسئول امور قراردادها انجام مراحل برگزاری مناقصات - عقد قراردادها - پیگیری امورات  اداری پروژه ها - انجام امورات کارپردازی
۴ مهندس مهدی هوشمند کارشناس سازه  کنترل نقشه های معماری و سازه و نظارت بر اجرای روند پروژه ها - کنترل صورت وضعیت ها 
۵ مهندس احمد احیاء جهرمی  کارشناس تأسیسات کنترل نقشه های تأسیساتی و نظارت بر اجرای روند پروژه ها  - کنترل صورت وضعیت ها 
۶ خانم مهندس نگار باقری فرد کارشناس معماری  کنترل نقشه های معماری و نظارت بر اجرای روند پروژه ها - کنترل صورت وضعیت ها 
۷ مهندس امین ایمانی راد کنترل پروژه  پیگیری و کنترل گزارشات روزانه و ماهیانه پروژه ها - تهیه گزارشات مصور ماهیانه از پیشرفت فیزیکی پروژه ها  - انجام امورات دفتری
۸ مهندس سید علی زبرجد کارشناس تأسیسات کنترل عملیات اجرایی پروژه ها و پیگیری امورات مربوطه با هماهنگی سایر همکاران و مشاورین 
۹ مهندس بهنام گران پایه  کارپردازی  انجام امورات کارپردازی - ثبت سفارشات خرید و انجام مراحل تأمین و خرید مصالح 
۱۰ آقای شهرام حیدری مسئول دفتر  انجام امورات دفتری و مکاتبات و تماس ها - هماهنگی جهت برگزاری جلسات 
۱۱ آقای امین ناصری  راننده  انجام خدمات رانندگی و حمل و نقل