دکتر سید حسن عصایی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

فاکس

۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

پست الکترونیکی

assaee@sutech.ac.ir

شرح وظایف مدیریت طرح و توسعه دانشگاه: