دکتر عبدالحسین بغلانی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

فاکس

۳۶۴۰۷۱۵۳ – ۰۷۱

پست الکترونیکی

Baghlani@sutech.ac.ir

شرح وظایف مدیریت طرح و توسعه دانشگاه: