تماس با ما

دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس دفتر تهران:خیابان انقلاب ضلع شمالی ایستگاه مترو دروازه دولت، کوچه کریمی پلاک ۱۰

ردیف

نام واحد

شماره مستقیم

شماره فکس

۱

دفتر ریاست

۳۷۳۵۳۵۱۱

۳۷۲۶۲۱۰۲

۳۷۲۶۴۱۰۳

۲

معاونت آموزشی

۳۷۳۵۳۵۰۱

۳۷۳۵۴۵۱۴

۳

معاونت دانشجویی

۳۷۳۵۳۵۱۰

۳۷۳۵۴۵۱۹

۴

معاونت فرهنگی

۳۷۳۵۳۵۱۰

۳۷۳۵۴۵۱۹

۵

معاونت اداری مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

۶

معاونت پژوهشی

۳۷۳۵۳۵۰۵

۳۷۳۵۴۵۱۴

۷

مسئول نهاد رهبری

۳۷۲۶۲۱۹۶

---

۸

دفتر نهاد رهبری

۳۷۳۵۴۵۱۱

۳۷۳۵۴۵۱۱

۹

مدیریت طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳

۳۶۴۰۷۱۵۳

۱۰

مدیریت خدمات آموزشی

۳۷۲۶۱۲۶۳

۳۷۳۵۴۵۰۹

۱۱

مدیریت امور فرهنگی

۳۷۲۶۴۱۰۱

۳۷۲۶۴۱۰۱

۱۲

مدیریت امور  دانشجویی

۳۷۳۵۳۵۱۰

---

۱۳

مدیریت امور اداری

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

۱۴

مدیریت امور مالی

۳۷۲۷۹۴۴۲

۳۷۲۷۹۴۶۴

۱۵

اداره حراست

۳۷۳۵۴۵۱۵

۳۷۲۶۱۲۶۱

۱۶

مرکز کامپیوتر

۳۷۲۶۴۱۰۵

---

۱۷

کتابخانه

۳۷۲۷۰۰۴۷

۳۷۲۷۰۰۴۷

۱۸

دفتر بودجه

۳۷۲۷۹۳۹۸

---

۱۹

امور رفاهی

۳۷۳۵۴۵۲۴

---

۲۰

ترابری

۳۷۳۵۳۵۰۷

۳۷۳۵۳۵۰۷

۲۱

انتظامات

۳۷۳۵۴۵۱۷

---

۲۲

اتاق پروژه

۳۷۳۵۴۵۲۷

---

۲۳

دانشکده برق الکترونیک

۳۷۲۶۴۱۲۱

۳۷۳۵۳۵۰۲

۲۴

دانشکده IT

۳۷۲۶۱۳۹۱

۳۷۳۵۴۵۱۰

۲۵

دانشکده علوم پایه

۳۷۲۶۱۳۹۲

۳۷۳۵۴۵۲۳

۲۶

دانشکده مهندسی شیمی

۳۷۳۵۴۵۲۰

۳۷۳۵۴۵۲۰

۲۷

دانشکده مکانیک

۳۷۲۶۴۱۰۲

۳۷۲۷۷۶۵۶

۲۸

پژوهشکده سامانه های دریایی

۳۷۳۵۳۵۰۵

---

۲۹

مرکز مشاوره

۳۷۲۶۴۱۰۷

۳۷۲۶۴۱۰۷

۳۰

سرپرستی خوابگاه

۳۷۲۶۴۷۲۳

---

۳۷۳۵۴۵۱۳

۳۱

مرکز چاپ و تکثیر

۳۷۲۷۰۰۴۹

---

۳۲

پردیس

۳۷۳۵۳۱۰۱

---

۳۳

تربیت بدنی

۳۷۲۶۸۰۴۱

---

۳۴

بانک تجارت شعبه دانشگاه

۳۷۲۷۰۰۲۹

۳۷۳۵۴۵۱۸

۳۷۳۵۴۵۱۸

۳۵ دانشکده عمران ۳۷۲۷۷۶۵۶  
 
کد پستی :     ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷               
پست الکترونیک :  chanc[@]‎‎sutech.ac.ir